U bent hier:

Veelgestelde Vragen Leden

Heeft u een vraag? Hieronder vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Mocht u een andere vraag hebben? Neem dan gerust contact op met de LBRT. Stuur een mail naar bureau@lbrt.nl 

1) Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap?

De kosten voor een standaardlidmaatschap 2023 zijn € 109,50 per kalenderjaar (+ eenmalig € 25,00 inschrijfgeld).  Je kunt lid worden van de LBRT als je in het bezit bent van een onderwsijbevoegdheid of een andere relevante vooropleiding. Een lidmaatschap van de LBRT is altijd persoonsgebonden (kan niet op naam van een school). Voor meer informatie over de verschillende lidmaatschapsvormen en bijbehorende tarieven kijk op  de lidmaatschapspagina op onze website.

2) Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap?

LBRT-leden hebben de mogelijkheid om zich te laten registreren mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden. Deze leden worden opgenomen in het kwaliteitsregister en dat geeft hen

 • extra aandacht op de website, wat een vorm van reclame is
 • extra aandacht voor kwaliteit, wat zowel voor het lid als voor de vereniging een visitekaartje is

Tevens biedt het lidmaatschap

 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Ondersteuning bij blijvende professionalisering
 • Abonnement Tijdschrift voor Remedial Teaching (5x per jaar)
 • Ledenvoordeel bij diverse uitgeverijen (korting op materiaal en toetsen)
 • Toegang tot gesloten gedeelte website 
 • Korting voor LBRT regio-avonden, studiedagen en congressen
 • Studentenkorting voor mensen die de opleiding Master EN volgen 

3) Ik ben leerkracht, maar wil graag remedial teacher worden. Welke opleiding kan ik hiervoor volgen?

Op grond van uw opleiding tot leerkracht kunt u bij de LBRT een standaardlidmaatschap afsluiten. U ontvangt daarvoor 5x per jaar het tijdschrift voor Remedial Teaching en kunt u ter professionalisering regiobijeenkomsten bezoeken en zo een netwerk opbouwen met andere rt’ers. Bij grote evenementen (congres / studiedagen) ontvangt u als lid korting op het entreegeld. Naast het lidmaatschap van de LBRT kan de remedial teacher worden opgenomen in het LBRT Kwaliteitsregister. Ieder lid dat voldoet aan de gestelde voorwaarden kan opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. De Commissie Registratie (onafhankelijk) en het bureau van de LBRT toetsen of een lid voldoet aan de voorwaarden. De LBRT kan daarmee garant staan voor de kwaliteit van de in het kwaliteitsregister opgenomen remedial teachers. Opname in het kwaliteitsregister is altijd persoonsgebonden. Meer informatie over het Kwaliteitsregister vindt u op onze website. 

Voor een aanvullende opleiding die gericht is op de LBRT Registratie adviseren wij altijd de Master EN. Deze opleiding wordt in deeltijd aangeboden door de hogescholen Fontys, Windesheim en Utrecht en is geaccrediteerd door de overheid (CROHO-erkend). De genoemde hogescholen hebben verspreid over het land meerdere lesplaatsen. U kunt daarvoor het beste bij de opleidingen informeren.

Binnen de Master EN kiest u dan modules die betrekking hebben op leren / leerproblemen. Voor opname in het LBRT-register zijn modules over geletterdheid (technisch/begrijpend lezen/spelling) en gecijferdheid een voorwaarde. Daarnaast kunt u modules kiezen die passen bij uw werksituatie.

De opleiding Practitioner van Fontys is alleen geaccrediteerd door de LBRT voor de herregistratie.

4) Moet ik als LBRT-lid zelf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

De LBRT heeft ten behoeve van haar leden een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, niet te verwarren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De individuele verschillen zijn zo groot, dat het voor onze vereniging niet mogelijk was om daar een collectieve verzekering voor af te sluiten. Daarom adviseren wij onze leden om die zelf af te sluiten, passend bij hun eigen situatie.  

Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om schade die jij of jouw medewerkers, bedrijf, producten of diensten veroorzaken bij anderen. Bij beroepsaansprakelijkheid heeft de schade altijd direct te maken met jouw beroep. Je maakt een beroepsfout waardoor schade ontstaat.

5) Wanneer kan een niet-geregistreerde professional (lees remedial teacher) worden ingezet in de uitvoering van de jeugdhulp of jeugdbescherming?

In het Kwaliteitskader Jeugd hebben alle veldpartijen afgesproken dat in beginsel altijd gewerkt wordt met geregistreerde professionals als deze professional handelingen en taken uitvoert of verantwoordelijkheden heeft die in het Kwaliteitskader Jeugd zijn aangemerkt als ‘inzet geregistreerd professional nodig’. De aanbieder van jeugdhulp of jeugdbescherming maakt de afweging of daarvan sprake is of maakt aannemelijk dat werktoedeling aan anderen niet leidt tot kwaliteitsverlies (of zelfs nodig is om de kwaliteit te borgen).

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • Als het werkzaamheden betreft waarvoor een professional  op mbo-niveau kan worden ingezet.
 • Professionals met een hbo-opleidingsniveau die werkzaamheden uitvoeren waarvoor de inzet van een niet-geregistreerde professional mogelijk is. Zij hoeven zich niet te registreren.
 • Professionals die werken ‘onder verantwoordelijkheid van’. Een niet-geregistreerde professional die werkzaamheden uitvoert waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat daarvoor een geregistreerd professional ingezet moet worden, kan werken onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional. Dit kan als sprake is van een opleidingssituatie. Dit stelt uiteraard wel eisen aan de wijze waarop de ‘onder verantwoordelijkheid van’-constructie wordt uitgewerkt. Deze constructie vraagt een actieve rol van de geregistreerde professional.
 • Tot slot is in het Besluit Jeugdwet opgenomen dat de inzet van een geregistreerd professional niet nodig is wanneer dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor paramedici die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34 en vaktherapeuten. Zij kunnen op basis van de tenzij-regeling ingezet worden en hoeven daarom niet geregistreerd te zijn in de zin van de Jeugdwet.

6) Welke tarieven hanteren remedial teachers? 

Remedial teachers die werken als zzp'er zijn zelf verantwoordelijk voor de tarieven die zij berekenen.

Volgens de Mededingingswet zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die tot gevolg kunnen hebben dat de vrije marktwerking verhinderd wordt, verboden.
De controle op deze wetgeving berust bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Dit betekent dat er vanuit de LBRT geen richtlijnen gegeven worden voor de tarieven voor remedial teaching.

Formuleringen in de trant van “Voor het tarief worden de richtlijnen van de Landelijke beroepsvereniging Remedial Teachers gehanteerd"  komen dus niet overeen met de handelswijze vanuit de beroepsvereniging.

7) Hoe kan ik mijn lidmaatschap of abonnement opzeggen?

Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden voor 1 november van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar.
Opzeggen kan per e-mail via ledenadministratie@lbrt.nl

Beëindiging abonnement dient voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk te geschieden via ledenadministratie@lbrt.nl. Het abonnement eindigt dan per 31 december van dat jaar.

Opzeggingen worden altijd binnen één maand bevestigd door de ledenadministratie. Heb je geen bevestiging ontvangen dan is je opzegging niet ontvangen. Stuur dan opnieuw een e-mail naar ledenadministratie@lbrt.nl 
We vinden het fijn als je in de opzegging aangeeft wat de reden van beëndiging is.

8) Vragen en antwoorden over het LBRT Kwaliteitsregister vind je hier