U bent hier:

Wat is Remedial Teaching?

Een remedial teacher helpt je kind echt vooruit

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen/-stoornissen. Een professioneel remedial teacher (RT’er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht (PO, VO of MBO) en heeft vervolgens een Master gevolgd op het gebied van (special) educational needs. De Remedial Teacher is specialist op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen en biedt de stof zo aan dat het aansluit bij de behoeften van de leerling. Er wordt gekeken op welke manier het kind leert en wat het nodig heeft om verder tot ontwikkeling te komen. De begeleiding wordt hierop aangepast.

Wat is remedial teaching?

Op de site van het Ministerie van VWS kun je lezen wat remedial teaching inhoudt. 

 • Uw kind krijgt een paar keer per week begeleiding. Ongeveer 1 uur per keer.
 • De remedial teacher bekijkt samen met u welke hulp uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld bij lezen, rekenen of spellen.
 • De remedial teacher begeleidt uw kind na schooltijd met extra oefeningen. Soms persoonlijk, soms in groepjes.

Remedial teaching is geen bijles. Remedial teaching richt zich op de manier waarop uw kind leert. Bij bijles gaat het om de inhoud van een bepaald vak.

Waarom remedial teaching?

De oorsprong van remedial teaching – letterlijk: herstellend leren – ligt in het Verenigd Koninkrijk. ‘Het is aan het eind van de negentiende eeuw ontstaan en pas na de Tweede Wereldoorlog in ons land geïntroduceerd door Wilhelmina Bladergroen, de eerste hoogleraar orthopedagogiek van de Universiteit Groningen.’ Een remedial teacher wordt anno nu geacht drie dingen te doen. ‘Hij doet allereerst onderzoek bij het kind naar didactische, pedagogische en sociale aspecten om te kunnen vaststellen wat het leerprobleem is. Daarop schrijft hij een handelingsplan, dat hij vervolgens zelf uitvoert en voortdurend evalueert en indien nodig bijstuurt. Zijn interventie is niet alleen gericht op het leren zelf maar ook op motivatie. Zonder motivatie kom je niet tot leren. Verder is de interventie tijdelijk; het streven is dat de leerling weer aansluit bij de gewone leerlijn. De remedial teacher werkt met de leerkracht samen in een educatief partnerschap. De RT’er geeft dan ook niet alleen handvatten aan de leerling, maar ook aan de leerkracht en de ouder(s).

Ouders let op!

Binnen Passend Onderwijs geldt de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Op veel scholen wordt daarom remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht remedial teaching aan te bieden. Schoolbesturen zetten soms bij leerproblemen onderwijsassistenten in. Maar zij zijn niet opgeleid om leerproblemen te onderzoeken, daar een plan op te schrijven en vervolgens zowel de leerling als de leerkracht te coachen. Het advies: vraag als ouder naar remedial teaching-expertise! Daar worden het kind, de school en de ouders uiteindelijk het beste mee geholpen.  

RT in het kort

 • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
 • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
 • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
 • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
 • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan 
 • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
 • een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT'er er niet bij is
 • informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)

Daarom de LBRT

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) is van mening dat alle kinderen en volwassenen een onderwijsaanbod moeten kunnen krijgen dat past bij hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Zij moeten– waar nodig met specifieke onderwijsondersteuning – kansen krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Specifieke onderwijsbehoeften moeten evidence based verantwoord en professioneel uitgevoerd worden door specialisten. Remedial Teachers zijn deze onderwijszorgspecialisten. De Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers is een vereniging die zich sterk maakt voor belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking van de remedial teaching in het algemeen en de remedial teacher in het bijzonder. Leden van de LBRT stellen het belang van de leerling centraal.

Wij houden scholen en onze leden door open communicatie op de hoogte en verzorgen up-to-date informatie via de website. De LBRT geeft een tijdschrift uit waarin de nieuwste inzichten van begeleiding en ondersteuning van de leerling en de leerkracht gedeeld wordt, het Tijdschrift voor Remedial Teaching.  

Daarnaast heeft de LBRT een Academie. De LBRT Academie organiseert veel cursussen ter professionalisering van kennis en vaardigheden voor begeleiding en ondersteuning van de leerling met leerproblemen. Er worden zowel cursussen voor remedial teachers als voor leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten georganiseerd. De cursussen hebben betrekking op rekenproblemen, dyscalculie, lezen en spelling en dyslexie, faalangst en rekenen, coaching en co-teaching, psycho-educatie en nog veel meer. Het programma van de LBRT Academie vind je hier.

De kracht van de geregistreerd remedial teacher

De kracht van de remedial teacher aangesloten bij de LBRT is de onafhankelijke registratie- en accreditatieprocedure, waardoor de kwaliteit van de geregistreerde remedial teachers gewaarborgd is. Daarmee onderscheiden zij zich van bijlesgevers en commerciële instituten die niet aan de opleidings- en ervaringseisen voldoen.